Stadgar

es4 logo

STADGAR FÖR ERICSSON SEGLARKLUBB

Rev E  2012-04-09

1 ÄNDAMÅL

“ES” är en ideell klubb och har till ändamål att verka för seglingssportens främjande bland Ericssonanställda och andra med anknytning till Ericssonkoncernen.

2 MEDLEMSKAP

Berättigad att vara medlem är den som är anställd inom eller pensionerad från Ericssonkoncernen. Medlem som blivit uppsagd eller vars verksamhet inom bolaget avyttrats får kvarstå som medlem.
Inträde begärs skriftligen hos styrelsen.
Utträde anmäles skriftligen till styrelsen.
Styrelsen må utesluta medlem som brutit mot klubbens stadgar, skadat klubbens syften eller ej erlagt avgift inom föreskriven tid.

Uteslutning kan överklagas, varvid nästkommande medlemsmöte avgör vid sluten omröstning.

Medlem vars medlemskap i föreningen har upphört, återfår ej eventuellt erlagda avgifter till föreningen.

3 BESLUTANDE ORGAN

Medlemsmötet är klubbens beslutande organ.

4 MEDLEMSMÖTEN

Årsmöte skall hållas senast i mars månad varje år. Skriftlig kallelse till Årsmöte och extra medlemsmöte utfärdas av styrelsen och skall sändas till medlemmarna minst två veckor före mötet.

 

Mötesordning för årsmöte:
a Mötets öppnande.
b Fråga om mötets behöriga utlysande.
c Val av ordförande och sekreterare för mötet.
d Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
e Fastställande av dagordning.
f Styrelsens och revisorernas berättelse.
g Fråga om ansvarsfrihet.
h Beslut om årsavgift
i Fastställande av budget för verksamhetsåret.
j Val av klubbordförande.
k Val av övriga ledamöter i styrelsen.
l Val av revisorer.
m Val av valberedning.
n Behandling av inlämnade motioner och övriga i kallelsen upptagna ärenden.
o Övriga frågor.
p Mötets avslutande.

Motioner till årsmötet skall vara inlämnade före januari månads utgång.

Extra medlemsmöte anordnas när styrelsen finner detta lämpligt, när revisorerna så kräver, eller när minst 1/5 av medlemmarna skriftligen begär det.

Extra medlemsmöte anordnas senast 1 månad efter det att styrelsen mottagit begäran om detta.

Varje medlem äger en röst.

Omröstning sker öppet och avgöres med enkel röstövervikt, om inget annat bestämmes vid mötet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

5 STYRELSEN

Styrelsen består av en ordförande och ytterligare 4-6 ordinarie ledamöter.

Årsmötet väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år, dock så att halva antalet ledamöter nyväljs varje år.

Årsmötet väljer en valberedning om två ledamöter jämte en suppleant för nominering av styrelse till nästa årsmöte. En av ledamöterna utses till sammankallande.

Styrelsen skall senast 10 dagar efter årsmötet konstituera sig.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, eller när minst två av dess ledamöter gör framställning därom, dock minst en gång per kvartal. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Vid lika röstetal äger den fungerande ordföranden rätt att avge utslagsröst.

Före januari månads utgång varje år har styrelsen att till revisorerna överlämna förvaltningsberättelse avseende föregående kalenderår.

6 REVISION

Vid ordinarie årsmöte utses för tiden till nästa ordinarie årsmöte två revisorer och en revisorssuppleant. Revisorerna granskar styrelsens förvaltning och avger däröver berättelse.

7 AVGIFTER

Årsavgift fastställes vid ordinarie årsmöte. Årsavgiften skall inbetalas före april månads utgång varje år. Utebliven avgift medför uteslutning ur klubben.

8 STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar fordras samstämmiga beslut vid två medlemsmöten i följd, varav ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst två månader förflyta.

9 UPPLÖSNING

För upplösning av klubben erfordras beslut vid medlemsmöte varvid minst 90% av medlemmarna är överens därom. Mötet beslutar om hur eventuella tillgångar skall disponeras.